NAŠE SLUŽBY


Dotaci pro rodinné domy lze získat v programu Nová zelená úsporám, 3.výzva


Zahájení příjmu žádostí: 22.11.2015

Ukončení příjmu žádostí: po vyčerpání stanovené alokace nebo do 31.12.2021

Kdo může o podporu zažádat:
Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.
Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu na tzv. kotlíkovou dotaci Operačního programu Životního prostředí 2014-2020, Prioritní osy 2, Specifického cíle 2.1

Základní pravidla:
  1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
  2. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření.
  3. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
  4. Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.
  5. Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Průměrná výše dotace:
Podle statistik Státního fondu životního prostředí ČR průměrná dotace na projekt z programu Nová zelená úsporám na zateplení rodinného domu vychází zhruba na 230 tisíc korun. Na instalaci fotovoltaického systému může žadatel přitom dostat až 100 tisíc korun.
Výše získané dotace se odvozuje od rozsahu prováděných opatření ve vztahu k investičním nákladům. Výjimkou nejsou žadatelé, kteří získali dotaci až 50 procent celkových investičních nákladů. To jsou například ti, kteří provedli důkladné komplexní renovace zahrnující výměnu oken a dveří, zateplení obvodových stěn a zateplení konstrukcí k nevytápěnému prostoru (půdě, sklepu, garáži,...).

Zaměřujeme se na projekty, které řeší:

- výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů

- zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah včetně zimních zahrad

- výměnu neekologických kotlů za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, nebo plynový kondenzační kotel

- pořízení domácí fotovoltaické elektrárny, propojené s distribuční soustavou

- zachytávání a využití dešťové a odpadní vody

- pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů, nebo tepelného čerpadla

- venkovní stínicí techniku (žaluzie, předokenní rolety atp.) ke snížení tepelné zátěže místnosti uvnitř budovy

- systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (větrání s rekuperací)

- výstavbu zelených střech

- využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení soustavy

- pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro elektromobil

- projektovou přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky domu


Reference některých projektů:

Reference