IROP

Průběh revitalizace

Jak revitalizace panelového či bytového domu probíhá?

 • Na začátku je rozhodnutí majitele bytového domu revitalizaci provést, ať již k rozhodnutí motivuje vypsaná dotace anebo skutečnost, že bytový dům zatím neprošel žádnou rekonstrukcí a jeho stav již neodpovídá standardům moderního bydlení včetně vysokých nákladů na vytápění;
 • Je-li majitelem Sdružení vlastníků bytových jednotek, musí dojít ke shodě většiny majitelů – dle platných stanov SVJ.
 • Zahájí se přípravné práce, především posouzení technického stavu budovy a případný rozsah prací – podklady slouží k zahájení zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení;
 • Zpracovává se projektová dokumentace na zateplení, popř. projekt na renovaci vnitřních rozvodů vody, kanalizace, pokud je požadováno – zdroj vytápění a výroba TUV, solární či fotovoltaické panely – na celý projekt je vypracován rozpočet, zpracováno Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) a připraven tzv. výkaz výměr (slepý rozpočet pro výběrové řízení);
 • Sousledně energetický specialista zpracovává Energetické hodnocení – je spočítán energetický stav bytového domu před zateplení, navržena opatření (síly izolantů a rozsah zateplení) a spočítán nový stav po zateplení – výstupem ke komplexní zpráva včetně průkazů PENB, grafů a propočtu jednotlivých konstrukcí;
 • Vypracovaný projekt s rozpočty a Energetickým hodnocením je odsouhlasen žadatelem;
 • Žadatel řeší proinvestování akce – uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru, pokud nemá dostatek vlastních finančních prostředků.
 • Po schválení projektové dokumentace je PD předložena stavebnímu úřadu k posouzení a zpravidla zahájeno vyřizování stavebního povolení – administrace se všemi účastníky řízení a následná žádost a vydání stavebního povolení a následné nabytí právní moci;
 • Sousledně se zpracovává Hodnocení pro projekt, které je stěžejním materiálem při podání žádosti v systému MS2014+ a dále je podána samotná Žádost o dotaci se všemi materiály a přílohami včetně její administrace;
 • Po podání Žádosti v IROP a Podání žádosti o stavební povolení je vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací dle podmínek Výzvy které končí výběrem dodavatele stavebních prací a uzavřením Smlouvy o dílo (SOD);
 • Stavba se realizuje, vedle SOD s dodavatelem je třeba zajistit stavební dozor a koordinaci BOZP;
 • Stavba končí, stavebník předává všechny podklady potřebné pro kolaudaci a předání stavby do užívání – probíhá kolaudace a případné odstranění nedostatků;
 • Je zahájeno dokladování díla a provedena tzv. Žádost o platbu směrem k poskytovateli dotace a další administrace až po vyplacení dotace;
 • Dílo je monitorováno a sestavovány zprávy pro poskytovatele dotace po dobu udržitelnosti;